Політика конфіденційності

Додаток №1 до Договору публічної оферти про надання психологом/психотерапевтом консультаційних послуг від 29.06.2023 року

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних

1.Дана Політика захисту і обробки персональних даних (далі-«Політика») включає умови щодо обробки і захисту персональних даних, здійснюваної відповідно до сформульованої мети та підстав для виконання такої обробки персональних даних.

2.Володілець персональних даних — особа, зазначена у п. 1. Загальних положень зазначеного вище Договору публічної оферти.

3.Дана Політика разом з вказаним вище Договором публічної оферти (за текстом — «Договір публічної оферти») являються основою на підставі якої проводиться одержання персональних даних Замовника, які будуть оброблені.

4.Надаючи свої дані Виконавцю в електронному вигляді з використанням мобільного застосунку Ucare, або на сайті https://ucare.me/, Замовник погоджується з положеннями, викладеними в цій Політиці і надає добровільну та безумовну згоду на обробку його персональних даних.

5.Виконавець поважає право суб’єктів персональних даних, що є Замовниками, на недоторканість та конфіденційність персональних даних та застосовує відповідні заходи безпеки, спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу, зміні або поширенню персональних даних Замовників.

6.Особисті дані Замовників використовуються тільки з метою, що визначена цією Політикою та відповідає умовам Договору публічної оферти.

7.Обробка персональних даних відбувається згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та чинними законодавчими актами України. Дана Політика надає Замовникам інформацію про мету отримання персональних даних, порядок обробки персональних даних, умови надання доступу до персональних даних третіми особами, іншу інформацію по порядку зберігання і використання персональних даних Замовників.

8.Персональні дані отримуються, зберігаються, обробляються і використовуються з наступною метою:

— надання Виконавцем послуг Замовникам у відповідності до умов Договору публічної оферти, виконання правочинів через мережу Інтернет;

— ідентифікація Замовника;

— надання Замовникам усієї інформації, надання якої передбачено Договором публічної оферти та/або ЗУ «Про захист прав споживачів», та/або чинними нормами законодавства України;

— забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних Замовника в силу дотримання вимог законодавства.

9.Персональні дані, які отримує Виконавець від Замовника.

10.Виконавець збирає персональні дані Замовників при використанні Замовниками відомостей зазначеного мобільного застосунку Ucare, або на сайті https://ucare.me/. та інформації, яка надається Виконавцем Замовникам на підставі Договору публічної оферти та/або виконанні Замовником платежів, спілкуванні /переписці Замовника з Виконавцем.

11.Виконавець може отримувати від Замовника наступні дані (окремі з них):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Стать;

– Дата народження фізичної особи;

– Інформація про проблему, питання, з яким Замовник звертається до Виконавця, включаючи інформацію про стан здоров’я, іншу;

12.Контактна інформація: номер телефону, адреса електронної пошти Замовника, інша необхідна в межах взаємовідносин Сторін по Договору публічної оферти інформація.

13.Згода на надання, обробку, зберігання, використання персональних даних Акцептувавши умови Договору публічної оферти Замовник:

1) засвідчує, що персональні дані про нього, надаються Замовником Виконавцю добровільно, чим підтверджує, що такі дані Виконавця отримує правомірно і володіє ними на законних підставах;

2) засвідчує наявність у Виконавця права на обробку персональних даних Замовника відповідно до вищевказаної мети їх обробки;

3) погоджується, що обробка Виконавцем персональних даних про Замовника зумовлюється необхідністю реалізації Виконавцем прав та обов’язків відповідно до закону або в межах відповідного Публічного договору (оферти);

4) надає згоду Виконавцю на передачу персональних даних про Замовника третім особам, якщо це потрібно відповідно до вищевказаної мети чи відповідно до вимог законодавства, без обов’язку Виконавця кожного разу повідомляти Замовника про такі дії;

5) підтверджує отримання від Виконавця належного повідомлення про права Замовника, мету збору персональних даних, інформації, надання якої передбачено Замовнику З У «Про захист персональних даних»;

6) надає право Виконавцю зберігати персональні дані Замовника протягом всього терміну діяльності Виконавця або до моменту, коли Замовник побажає видалити відомості про себе чи заборонить у письмовій паперовій формі їх зберігання або передання, якщо інше не впливатиме із закону чи специфіки відносин між Замовником та Виконавцем.

14.Замовник має право особисто та за письмовим запитом у паперовій формі дізнатися більше інформації, яку зберігає Виконавець відносно такого Замовника. 

Конфіденційність

15.Виконавець отримує інформацію від Замовника виключно для надання послуг та не має право використовувати її для будь-яких інших цілей.

16.Будь-яка інформація, передання якої мало місце на підставі цього договору вважається конфіденційною за цим Договором і щодо неї діє режим комерційної таємниці згідно чинного законодавства та Договору.

17.Передання інформації між Сторонами обумовлене взаємовигідним співробітництвом Сторін і прагненням Сторін інтенсифікувати та спільно скоординувати для надання послуг.

18.Сторони підтверджують розуміння ними важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці та погоджуються взяти на себе наступні обов’язки:

– не розголошувати конфіденційної інформації, отриманої ним від Замовника будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не буде використовувати названу інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених даним Договором. Вказаний обов’язок діє також протягом п’яти років після закінчення Договору.

– дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації іншим особами, якої Виконавець, дотримувався б в розумній мірі стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічного ступеня важливості.

19.Виконавець зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації.

20.У разі виникнення потреби в розкритті інформації третім особам, в т.ч. у разі отримання запиту (письмового, усного, по електронній пошті) на інформацію, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію від контрагентів, клієнтів і будь-яких державних органів, Виконавець зобов’язаний:

а) з’ясувати у контрагента, клієнта або представника державного органу необхідність отримання такої інформації (з чим пов’язаний такий запит; обсяг інформації, яка повинна міститися у відповіді);

б) негайно повідомити про такий запит Замовника;

в) отримати згоду Замовника на надання такої інформації;

г) погодити з Замовником, зміст і обсяг інформації, яка буде надаватися;

ґ) у разі запиту правоохоронних органів направити копію зазначеного запиту

21.Замовнику, та отримати відповідні інструкції щодо конкретного запиту. Надати відповідь на запит лише в разі письмової згоди Замовника, за винятком випадків коли невиконання такого обов’язку, відповідно до чинного законодавства є підставою для притягнення Замовника, до адміністративної або кримінальної відповідальності.

22.Замовник після закінчення дії цього Договору або у випадку реорганізації чи ліквідації зобов’язується негайно повернути всю отриману конфіденційну інформацію і копії, зроблені з неї або знищити.

23.Замовник залишає за собою право проводити аналіз заходів по захисту конфіденційної інформації, вжитих Виконавцем. При відмові надати інформацію про заходи щодо захисту конфіденційної інформації  чи виявленні недостатності вжитих заходів по захисту конфіденційної інформації Замовник, має право відмовитись в наданні конфіденційної інформації чи розірвати договір достроково.

24.Якщо третя сторона пред’явить позов або вчинить іншу юридичну дію з вимогою розкрити будь-яку конфіденційну інформацію, Виконавець зобов’язаний негайно повідомити про це Замовника і забезпечить в розумних межах таку допомогу, якої Замовник, буде вимагати для запобігання розголошенню.

25.Жодна із сторін не може передавати чи іншим шляхом уступати повністю чи частково, свої права и обов’язки по цьому договору без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.

26.Вся конфіденційна інформація за цим договором є виключною власністю Замовника.

27.Виконавець вправі створювати статистичні дані на основі таких категорій як вік, стать, та суті питання Замовників, для господарської діяльності Виконавця та ділитися із Замовниками, однак Виконавець створює такі дані без розголошення особистих даних які змогли б конкретизувати особу (такі персональні дані як: прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, паспортні дані, електронна пошта, соціальні мережі).

Дана Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних є невід’ємним додатком до Договору публічної оферти про надання психологом/психотерапевтом консультаційних послуг від «29.06.2023 року», діє протягом строку, відповідно до строку дії зазначеного Договору.

Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму, ми зв’яжемося з Вами.