Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

про надання психологом/психотерапевтом консультаційних послуг

м.Львів                                                                                                                       29.06.2023 року

І. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 1. Сторона: Благодійна організація “Благодійний фонд “Юкер фундація” в особі директора Фінюк Юліана Васильовича, надалі іменується – «Виконавець», з однієї сторони та будь-яка фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа або їх повноважний представник, батьки (усиновлювачів) або піклувальників їх неповнолітньої дитини, що прийняв (акцептував) дану пропозицію (надалі – «Замовник»), з іншої сторони, надалі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали Даний Договір (надалі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання консультаційних послуг (за текстом – «Послуги»), що надаються через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Телеграм, Skype, Zoom, Вайбер, інших та/або соціальних мереж), мобільний застосунок Ucare, або на сайті https://ucare.me/.
 2. Замовник підтверджує свою згоду з усіма умовами цього Договору шляхом його акцептування без підпису письмового примірника, в електронному вигляді.
 3. В разі прийняття викладених в Договорі умов (акцепту), Замовник зобов’язується виконувати умови цього Договору, додатків до нього, дотримуватися інструкцій та рекомендацій Виконавця.
 4. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
 5. Надання послуг за даним Договором здійснюється згідно із законодавством України, місцем укладання Договору визначається місцезнаходження Виконавця.

ІІ. ОКРЕМІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Виконавець – особа, визначена п. 1. розділу І даного Договору.
 2. Замовник – будь-яка фізична особа (громадянин/громадянка), що має цивільну правоздатність та повну цивільну дієздатність, бажає отримати визначені цим Договором Послуги.
 3. Послуги – в рамках цього Договору розуміються консультаційні послуги (консультації) Виконавця відносно проблем, почуттів, цілей, бажань, будь-яких питань, наявність яких зумовлює потребу Замовника у послугах Виконавця. А також послуги консультаційні послуги (консультації) пов’язані із військовими діями та їх наслідками, пов’язані із насильством, Втратою чи горюванням, кризою у сімейних відносинах, стосунки батьків та дітей та інше.
 4. Суть послуг Виконавця полягає в діагностиці, науково обґрунтованому комплексному лікуванні розладів поведінки та/або захворювань психосоціального або психосоматичного походження за допомогою психотерапевтичних методів.
 5. Психотерапевтичний процес базується на взаємодії між одним або групою пацієнтів /клієнтів (Замовників) і Виконавцем з метою сприяння позитивним змінам та подальшому розвитку особистості.
 6. Політика конфіденційності, захисту і обробки персональних даних – умови роботи з конфіденційною інформацією та персональними даними Замовника, що доповнюють умови даного Договору та яка є невід’ємною частиною цього Договору – додатком № 1 до нього.
 7. Мобільний застосунок – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях.

ІІІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. За цим Договором Виконавець зобов’язується на умовах та в строки надати Замовнику передбачені даним Договором консультаційні послуги.

ІV. ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ (ЗАПИС НА ПРИЙОМ)

 1. Замовлення послуг Виконавця здійснюється у спосіб запису на прийом шляхом заповнення форми на сайті https://ucare.me/ або через мобільний застосунок Ucare (E-mail, ім’я, номер телефону, короткий зміст проблеми/запитання).
 2. Запис на прийом можливий цілодобово, однак обробка запитів, поданих у неробочий час та вихідні або святкові дні здійснюється в найперший робочий день і у порядку черговості.

V. СТРОКИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 1. Замовник здійснює надання консультацій відповідно до умов цього Договору.
 2. Консультаційні послуги надаються в межах наступного графіку роботи Виконавця:

– робочими днями Виконавця є: понеділок, вівторок, середа, четвер та п’ятниця;

– початок роботи Виконавця: 09:00 (дев’ять год. нуль хв.)., закінчення роботи: 19:00 (дев’ятнадцять год. нуль хв.).

 1. Надання консультаційних послуг розпочинається не пізніше, ніж протягом одного робочого дня з моменту запису Замовника на прийом до Виконавця.
 2. Тривалість консультації (надання консультаційних послуг) Виконавця Замовнику:

– 60 хвилин в межах однієї консультації (одиниці консультаційних послуг).

 1. Послуги надаються Виконавцем Замовнику усно.
 2. Виконавець надає консультаційні послуги особисто.
 3. При наданні послуг через мережу Інтернет, в тому числі з використанням додатків-месенджерів (Skype, Zoom, Телеграм, Вайбер, сайті https://ucare.me/, мобільний застосунок Ucare, інших та/або соціальних мереж), підключення до мережі Internet та забезпечення надійності з’єднання, швидкості передачі даних тощо, здійснюється Замовником самостійно.
 4. Консультаційні послуги вважаються наданими Виконавцем Замовнику в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом 3 календарних днів з дня оплати Замовником послуг Замовник письмово не заявив про інше.
 5. Замовник гарантує, що уся надана ним Виконавцю інформація являється достовірною, Замовником не порушуються права жодних третіх осіб при надання відомостей, інформації Виконавцю.
 6. У разі невідповідності/недійсності будь-якої наданої Замовником Виконавцю інформації, Замовник приймає на себе всі пов’язані з цим ризики та відповідальність.

VІ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Вартість послуг за даним договором є безоплатними.
 2. Замовник може самостійно здійснити оплату на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі визначеному Замовником.

VII. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІД ЗАМОВНИКА

 1. Замовник, акцептуючи цей Договір, підтверджує наступне:

– являється дієздатною особою, щодо нього не порушено судом справи про визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

– в момент реєстрації або в разі іншої дії, що регулюється цим Договором, погоджується на опрацювання своїх персональних даних, згідно з цілями, зазначеними в цьому Договорі та додатками до нього;

– Замовник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Виконавцем, будь-якими залученими Виконавцем у зв’язку з виконання цього Договору особами персональних, медичних інших даних отриманих від Замовника в результаті правових відносин за цим Договором, а також безумовну згоду на збереження історії спілкування Замовника з Виконавцем з використанням будь-яких запам’ятовуючих пристроїв. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються Виконавцем;

– Замовник усвідомлює що консультації отримані відповідно до умов цього Договору не можуть розцінюватися як медична допомога, у тому числі, постановка завершального діагнозу і /або лікування. Для отримання медичної допомоги і інших видів медичного обслуговування необхідно звернутися до лікаря або до установи охорони здоров’я.

 1. Прийняття даного Договору Замовником слід вважати зазначення Замовником його відомостей, зокрема: E-mail, ім’я, номер телефону, короткий зміст проблеми/запитання, а також надання згоди на сайті https://ucare.me/, мобільному застосунку Ucare з даним Договором та Додатками до нього.

VIIІ. ЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА

 1. Виконавець проводить практичну діяльність компетентно та із дотриманням етичних вимог. Постійно підвищує свій професійний рівень та особистісне зростання. Стежить за науковими досягненнями в галузі психотерапії, в тому числі і етичних аспектів психотерапії.
 2. Виконавець дотримується принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої підчас психотерапевтичної практики і супервізій, а також забезпечує дотримання конфіденційності допоміжним персоналом згідно чинного законодавства.
 3. Інформація, що надається Замовнику, повинна бути об’єктивною і правдивою.
 4. Діяльність психотерапевтів спрямована на створення в суспільстві умов, які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров’я і в цілому сприяють зрілості та розвитку людини.
 5. В інтересах науково –теоретичного розвитку психотерапії, а також дослідження її ефективності, психотерапевти повинні приймати участь у відповідних дослідницьких проектах. Психотерапевтичні дослідження, а також публікації, є предметом, який підлягає положенням Етичного кодексу і жодним чином не може шкодити інтересам пацієнта / клієнта (Замовника).

ІX. ЕТИЧНІ ПРІНЦИПИ ПСИХОТЕРАПІІ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ:

1.Привілей – законне право споживачів медичних, психологічних і психотерапевтичних послуг не надавати про себе інформацію, якщо вони не впевнені, що дана інформація захищена і не буде використана будь-яким чином. Даний привілей закріплений в Конституції України (ст. 63) і його порушення переслідується законом.

 1. Надійність – наявність довіри клієнтів (пацієнтів) до психотерапевта. Заслуговувати довіру – фундаментальний принцип для розуміння і вирішення питань професійної етики. Виконавець поважає і гарантує конфіденційність, як обов’язок перед довірою клієнта, забезпечує дотримання конфіденційності допоміжним персоналом.
 2. Автономність – право клієнта брати участь в психотерапевтичному процесі тільки на добровільній основі. Для забезпечення цього Виконавцем Замовнику надається чітка і докладна інформація про послуги за цим Договором. Одночасно надається інформація про обсяги та можливу тривалість психотерапії.
 3. Результативність і якість психотерапії та консультування – зобов’язання сприяти благополуччю клієнта (пацієнта) в результаті змін, які поліпшують його життя. Виконавець діє тільки в рамках високої професійності та компетентності, підвищення кваліфікаційного рівня та освіти.
 4. Ненанесення шкоди – зобов’язує Виконавця не зловживати довірою клієнта (пацієнта) з метою задоволення власних потреб і інтересів – соціальних, фінансових, емоційних тощо.

Х. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОР

 1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України
 2. Виконавець не несе та на нього не може буде покладено майнову (матеріальну) відповідальність перед Замовником чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, якщо така не була завдана Виконавцем.
 3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі, радіаційне, хімічне зараження, епідемії та пандемії, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події, в т.ч. рішення та акти органів влади, протиправні дії третіх осіб, що впливають на діяльність Сторін цього договору), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладення та виконання цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів. При цьому строк виконання зобов’язань, зазначених у цьому Договорі, змінюється відповідно до часу таких обставин та їх наслідків.

ХI. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.
 2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

ХII. ДІЯ ДОГОВОРУ

 1. Договір з кожним окремим Замовником є укладеним з моменту акцепту цього Договору відповідним Замовником.
 2. Строк дії Договору – до моменту відкликання Оферти або дострокового розірвання Договору Замовником чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

ХІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

 1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд.
 2. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти у додатку, якщо інший строк вступу змін в силу не передбачений при такому розміщенні.
 3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.
 4. Пропозиції Замовників та інших осіб щодо внесення змін до Договору, підлягають обов’язковому розгляду, але не гарантують їх внесення до Договору.
 5. У разі, якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися його умов (або нової редакції Договору), він не має права вступати у взаємовідносини з Виконавцем.

ХІV. ЗАКЛЮЧЕНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину; Замовник погоджується з порядком затвердження змін умов Договору; Сторони стверджують, що вільно володіють українською мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.
 2. Замовник засвідчує, що до укладання даного Договору отримав в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію і яка необхідна для здійснення свідомого вибору Замовника та прийняття зваженого рішення про акцептування умов цього Договору.
 3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Замовником до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього із Виконавцем.

ХV. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ

Благодійна організація “Благодійний фонд “Юкер фундація”

ЄДРПОУ: 41393212

Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька,224

рахунок: UA523052990000026002021026666

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Є ЗАПИТАННЯ?

Заповніть форму, ми зв’яжемося з Вами.